Javni natječaj za prijam pripravnika s visokom stručnom spremom u općinski organ uprave Općine Vitez

Na temelju članka 37., a u vezi člana 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Heregovine («Službene novine FBiH» broj:29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06 i 4/12) a u vezi sa člankom 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u FBiH («Službene novine Srednjobosanskog kantona» broj 7/11), članka. 11. Pravilnika o radnim odnosima općine Vitez (Službeni glasnik općine Vitez broj:3/20) i članka 19. Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu općinskih službi za upravu i Stručnoj i zajedničkoj službi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika općine Vitez, Općinski načelnik  o b j a v lj u j e
J A V N I    N A T J E Č A J
za prijam pripravnika s visokom stručnom spremom u općinski organ uprave Općine Vitez

1Pripravnik, inženjer geodezije i geoinformatike, visoka stručna sprema ili završen drugi ciklus studija uz ostvarenih 300 ECTS bodova za lica koja su studij završila po Bolonjskom sustavu obrazovanja ————————-1 (jedan) izvršilac.

2. Pripravnik, diplomirani ekonomist, visoka stručna sprema ili završen prvi ciklus studija uz ostvarenih 240 ECTS bodova za lica koja su studij završila po Bolonjskom sustavu obrazovanja ———————————————————-1 (jedan) izvršilac.


Uvjeti:

Pored općih uvjeta propisanih člankom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (da je državljanin BiH, da je kandidat stariji od 18 godina, da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog, trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, da u posljednje tri godine od dana objavljenog  upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušteno iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti u BiH, da nije obuhvaćen odredbom članka IX.1 Ustava Bosne i Hercegovine), kandidati treba ispunjavati i posebne uvjete i to:

– VSS/VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje drugog ciklusa  Bolonjskog
  sustava studiranja koji se vrednuje sa 300 ECTS bodova (pozicija 1.) odnosno visoko
  obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS
  (pozicija 2.) ,
– da se nalaze na evidenciji nezaposlenih kod nadležne službe za zapošljavanje,
– da nemaju radni staž odnosno radno iskustvo nakon završenog visokog obrazovanja  
  traženog ovim konkursom u trajanju jedne godine i više,
– poznavanje rada na računaru.


Potrebni dokumenti za sve pozicije :

U svrhu dokaza o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta uz prijavu sa kratkim životopisom na Javni natječaj, adresom i kontakt telefonom, kandidati trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):

  • fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine) ili uvjerenje o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine odnosno roka potrebnog za izdavanje diplome),
  • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
  • izvadak iz matične knjige rođenih (ne starije od 6 mjeseci),
  • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca a dostavljaju ga naknadno kandidati koji budu izabrani),
  • izjavu ovjerenu od strane općine ili notara kojom se potvrđuje da u posljednje tri godine od dana objavljenog upražnjenog radnog mjesta nije otpušten iz tijela državne službe kao rezultat stegovne kazne na bilo kojoj razini vlasti u  BiH,
  • izjavu ovjerenu od strane općine ili notara da nije obuhvaćen odredbom članka IX.1 Ustava BiH,
  • uvjerenje nadležne službe za zapošljavanje da se kandidat nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba i od kada,
  • dokaz o poznavanju rada na računaru što dokazuje potvrdom ili uvjerenjem škola ili institucija koje se bave obukom za rad na računaru, ovjerena kopija indeksa ili uvjerenjem o prepisu ocjena,
  • dokaz da nema ostvaren radni staž u zvanju traženim konkursom u trajanju od jedne godine ili više što dokazuju potvrdom/uvjerenjem PIO/MIO da nisu registrovani u matičnoj evidenciji osiguranika odnosno da nemaju radno iskustvo što dokazuju potvrdom/uvjerenjem Zavoda za zapošljavanje.

Napomena:
Kandidati koji budu primljeni u radni odnos putem ovog Javnog konkursa dužni su dostaviti ljekarsko uvjerenje i uvjerenje da se protiv njih ne vodi kazneni postupak u roku od 8 dana od dana prijema konačnog rješenja. U slučaju da kandidat ne dostavi navedena uvjerenja, biće odabran sljedeći kandidat sa liste.

Radni odnos pripravnika sa visokom stručnom spremom zasniva se na određeno vrijeme u trajanju od 1 (jedne) godine.

Javni natječaj ostaje otvoren 15 (petnaest) dana računajući od dana posljednje objave konkursa u jednom od dva dnevna lista (Oslobođenje i Večernji list) koji se distribuiraju na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i službenoj stranici općine Vitez.

Prijave sa kratkim životopisom, adresom, kontakt telefonom i traženom dokumentacijom dostaviti osobno ili putem pošte na adresu:

Općina Vitez
Ulica Stjepana Radića broj 1.
72 250 V i t e z

S naznakom «za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom u općinski organ uprave Općine Vitez».

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

OPĆINSKI NAČELNIK

Boris Marjanović