Javni natječaj Ministarstva gospodarstva SBŽ – ‘Poticaj gospodarstvu’

Na osnovu člana 9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave Srednjobosanskog kantona («Službene novine Srednjobosanskog kantona», broj: 8/03 i 14/03) te na osnovu točke IV Odluke Vlade Srednjobosanskog kantona o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije «Transfer – poticaji privredi» Proračuna Srednjobosanskog kantona za 2012. godinu broj: 01-02-304/12 od 1. lipnja 2012. godine, Ministarstvo gospodarstva objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
ZA IZBOR KORISNIKA SREDSTAVA
„POTICAJI PRIVREDI” ZA 2012. GODINU-LOT 1

I. PREDMET NATJEČAJA

Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije “Transfer – poticaji privredi” Proračuna Srednjobosanskog kantona za 2012. godinu usvojila je Vlada Srednjobosanskog kantona na 15. sjednici održanoj dana 29. svibnja 2012. godine, Odluka broj: 01 – 02 – 304/12 od 1. lipnja 2012. godine.
Predmet javnog natječaja je prikupljanje programa – projekata za raspodjelu sredstava sa pozicije ‘Transfer – poticaji privredi” utvrđenog Proračunom Srednjobosanskog kantona za 2012. godinu (“Službene novine Srednjobosanskog kantona”, broj 1/12) Ministarstvu gospodarstva Srednjobosanskog kantona.

Naziv projekta: Lot 1 – Izgradnja poduzetničke infrastrukture

II. PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja na javnom nadmetanju imaju Općine; gradovi; institucije poduzetničke infrastrukture kao pravna lica; poduzetnici-vlasnici subjekata male, srednje i velike privrede koji imaju odluku jedinice lokalne uprave o izgradnji poduzetničke infrastrukture i koji će projekt realizirati na području Srednjobosanskog kantona.
Ne mogu se kandidirati sljedeći projekti: kupovina udjela u društvima, ulaganje u kockarnice, ulaganje u vrijednosne papire, ulaganje u poljoprivredu za kupovinu poljoprivrednog zemljišta, dugogodišnje nasade i osnivanje stada ili jata, u projekte za koji su predviđeni poticaji i premije, financiranje ekološki neprihvatljivih projekata, ugostiteljske objekte koji imaju pretežno točenje alkoholnih pića, te za obrtna sredstva.
Nemaju pravo sudjelovanja na natječaju subjekti kojima od strane Ministarstva gospodarstva nije prihvaćen izvještaj o implementaciji programa i rezultatima ostvarivanja programa po ranije dobivenim poticajnim sredstvima.

III. SADRŽAJ PROGRAMA – PROJEKTA

Program – projekt mora biti urađen sadržajno po elementima zahtijevanim u tenderskoj dokumentaciji.
Da bi program – projekt bio predmet razmatranja stručne komisije potrebno je dostaviti slijedeće:

1. Podaci o ponuđaču: naziv, adresa, tel/fax, e-mail, osoba za kontakt, pravni status, vlasništvo, registrirani kapital / ulog, identifikacijski broj, transakcijski broj, datum registracije, vrsta djelatnosti, broj uposlenih po zahtjevu iz programa, troškovi investicije – ukupna ulaganja, iznos sredstava koji se traži od Ministarstva gospodarstva.

2. Kompletan program – projekt.

Program – projekt obvezno mora sadržavati: glavni investicioni projekt, sažetak, te uredno popunjene obrasce iz tenderske dokumentacije.

3. Obavezni prilozi (originali ili ovjerene kopije):

– Rješenje iz sudskog registra sa svim pojedinačnim prilozima / rješenje o odobrenju nadležne općine za obavljanje djelatnostI,
– Uvjerenje o poreznoj registraciji / uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost,
– Izvještaj o financijskom poslovanju – bilanca stanja i bilanca uspjeha za 2011. godinu ili prijava za razrez poreza na dobit,
– Uvjerenje nadležnih institucija o redovnom izmirenju obveza po osnovu javnih prihoda (doprinosa za PIO/MIO i zdravstveno osiguranje s 30. lipnja 2012. godine) s podacima o broju prijavljenih radnika,
– Uvjerenje o plaćenim poreznim obvezama, a obveznici poreza na dodanu vrijednost i uvjerenje o izmirenim indirektnim porezima zaključno s 30. lipnja 2012.godine,
– Uvjerenje nadležnog suda da odgovorno lice nije u posljednjih 5 godina osuđivano u sudskom postupku za kršenje zakona u smislu poslovnog ponašanja,
– Potpisanu i ovjerenu izjavu o nakani namjenskog korištenja sredstava,
– Odluka o osnivanju subjekta od strane jedinice lokalne samouprave,
– Dokaz o posjedovanju projektne dokumentacije za poduzetničku zonu ili da je u fazi izrade projektne dokumentacije,
– Dokaz o obuhvaćenosti zone prostornim planom jedinice lokalne samouprave,
– Dokaz o uplati naknade za preuzimanje tenderske dokumentacije,
– Ostale dokumente koji se traže u tenderskoj dokumentaciji.

Napomena: Sve kopije moraju biti ovjerene od nadležnog tijela. Sva dokumenta moraju biti priložena i izdana od strane nadležnih sudskih ili upravnih organa u FBiH i ne mogu biti starija od 3 mjeseca od dana objavljivanja ovog poziva. U suprotnom kompletan program – projekt bit će odbijen i neće biti predmet daljnjeg razmatranja.

Program i sva dokumentacija tražena javnim natječajem i tenderskom dokumentacijom mora biti prikladno uvezana u cjelinu logičkim redom (prema popisu dostavljenih dokumenata).

Izbor korisnika izvršit će stručno povjerenstvo na osnovu propisanih kriterija. Spisak programa – projekata koje prihvati stručna komisija bit će objavljen najkasnije 21 dan od zadnjeg dana za podnošenje projekta – programa na oglasnoj tabli Ministarstva gospodarstva i Vlade SBK te na web stranici Vlade SBK: www.sbk-ksb.gov.ba.

Ponuđači čije programe – projekte ne prihvati stručno povjerenstvo mogu Ministarstvu gospodarstva uložiti prigovor u roku od 7 dana od dana objave rezultata radi provjere činjenica i objektivnosti ocjene programa.

Konačnu Odluku o raspodjeli sredstava donosi Vlada SBK i ista će biti objavljena u Službenim novinama Srednjobosanskog kantona.
Broj prihvaćenih programa – projekata, te visina sredstava koja će se dati na raspolaganje korisniku, ovisit će isključivo o visini kvalitete i stupnju povoljnosti programa – projekta.

IV. KRITERIJI ZA OCJENU PROGRAMA I IZBOR KORISNIKA

Lot 1. Izgradnja poduzetničke infrastrukture

– Kvaliteta ponuđenog projekta 30%
– namjena poduzetničke zone (proizvodno-prerađivački gospodarski subjekti, tehnološko-razvojno-inovacioni centri, logističko-distributivni centri) 30%
– stanje infrastrukture do zone 20%
– stupanj samofinanciranja 10%
– osiguranje sredstava iz drugih izvora 10%

Maksimalni iznos poticajnih sredstava po jednom korisniku je do 80.000,00 KM.

V. PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Tenderska dokumentacija se može preuzeti u vremenu od 09,00-14,00 sati u Ministarstvu gospodarstva SBK, na adresi Prnjavor 16, Travnik (bivša zgrada ŽAS-a), uz ovjeren 3. primjerak virmana o uplati nerefundirajućeg iznosa od 50,00 (pedeset) KM po jednom primjerku.
Uplata se vrši na depozitni račun Vlade SBK br: 3380002210020912, vrsta prihoda 721119, poziv na broj 0161000000 sa naznakom «otkup dokumentacije – Poticaj privredi”.

VI. PODNOŠENJE PROJEKTA

Zapečaćeni programi-projekti s odgovarajućim prilozima šalju se preporučeno poštom ili osobno dostavljaju na adresu:

Ministarstvo gospodarstva, Stanična 43
72270 TRAVNIK
sa naznakom : „NE OTVARATI – po javnom natječaju – „Poticaji privredi”

Rok za dostavu programa-projekata je 20 (dvadeset dana) od dana objave ovog javnog poziva za natječaj.
Projekti – programi primljeni nakon isteka roka neće biti razmatrani.

VII. TROŠKOVI PROJEKTA – PROGRAMA

U postupku javnog natječaja Ministarstvo privrede ne snosi nikakve troškove sudionicima natjecanja, te zadržava pravo da projekt-program prihvati u cijelosti, djelomično ili ga u potpunosti odbije, poništi javni natječaj ili odbaci sve projekte-programe u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora.

Ministarstvo gospodarstva neće snositi nikakvu odgovornost prema sudionicima natjecanja, niti je obavezno objasniti razloge takve odluke. Prispjela dokumentacija o programima-projektima neće se vraćati.

VIII. OSTALE ODREDBE

Sa subjektima čiji se programi-projekti prihvate, Ministarstvo gospodarstva SBK će potpisati Ugovor o implementaciji dodijeljenih sredstava, kojim će biti preciziran način i dinamika korištenja odobrenih sredstava, te nadzor nad utroškom istih u namijenjene svrhe.
Sve dodatne informacije vezane za natječaj mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona broj 030/ 511–217 od 10,00 do 15,00 sati ili e-mail: min.priv@bih.net.ba.