Javna rasprava po Nacrtu Odluke o lokalnim i nerazvrstanim cestama i ulicama na području općine Vitez

Javna rasprava po Nacrtu Odluke o lokalnim i nerazvrstanim cestama i ulicama na području općine Vitez vodit će se do 13. travnja 2019. godine. Na osnovu člana 24. Statuta općine Vitez, Općinsko vijeće Vitez nakon razmatranja Nacrta Odluke o lokalnim i nerazvrstanim cestama i ulicama na području općine Vitez na svojoj 15. redovnoj  sjednici donijelo je zaključak o provođenju javne rasprave po Nacrtu Odluke o lokalnim i nerazvrstanim cestama i ulicama na području općine Vitez.

1. Predloženi Nacrt Odluke o lokalnim i nerazvrstanim cestama i ulicama na području općine Vitez je prihvatljiv i o istom vodit će se javna rasprava do 13. travnja tekuće godine.

2. Pozivaju se zainteresirani da u pismenoj formi dostave prijedloge i sugestije na Nacrt odluke-Službe za poduzetništvo i lokalni razvoj općine Vitez.

3. Tekst Nacrta:

Na temelju članka 4. stavak (2) i članka 13. stavak (4) Zakona o cestama Federacije BiH (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” broj: 12/10, 16/10 i 66/13i članka 24. Statuta općine Vitez (,,Službeni glasnik općine Vitez“, broj: 5/08), Općinsko vijeće općine Vitez, na_____ sjednici održanoj dana ________2019. godine, donosi Odluku o lokalnim i nerazvrstanim cestama i ulicama na području općine Vitez

I – OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom odlukom uređuje se upravljanje, gradnja, rekonstrukcija, održavanje, zaštita, nadzor i financiranje lokalnih i nerazvrstanih cesta i ulica na području općine Vitez (u daljnjem tekstu: javne ceste).

Članak 2.

Cesta je svaka površina na kojoj se odvija promet.

Pod cestovnim zemljištem podrazumijeva se zemljište na kojem je sagrađena cesta sa zaštitnim pojasom sa obje strane ceste širine najmanje 1 metar i površinom zemljišta na kojoj su izgrađene ili se trebaju izgraditi građevine za potrebe održavanja ceste i pružanja usluga vozačima i putnicima.

Zaštitni cestovni pojas je pojas na kojem važi poseban režim gradnje i uspostavlja se s ciljem zaštite javne ceste i sigurnosti prometa na njoj od štetnih utjecaja i različitih aktivnosti u prostoru pored javne ceste.

Kolovoz ulica u naseljima i gradovima kroz koje prolaze javne ceste smatraju se dijelovima tih cesta.

Članak 3.

Lokalne i nerazvrstane ceste i ulice na području općine Vitez su u mjerodavnosti općine Vitez.

Sve javne ceste na području općine Vitez, sa pripadajućim zemljištem su javna dobra.

Članak 4.

Osiguranje materijalnih i drugih uvjeta za održavanje, zaštitu i upravljanje cestama iz prethodnog članka ove Odluke vrši općina Vitez putem svojih nadležnih tijela i službi.

Članak 5.

Lokalne ceste povezuju naselja u općini sa naseljima iz susjednih općina, ili povezuju važnija naselja unutar općine, te povezuju promet na druge javne ceste iste ili više kategorije.

Odluku o kategorizaciji lokalnih cesta i ulica na području općine Vitez donijet će vlada kantona KSB/SBK na prijedlog Službe za poduzetništvo i lokalni razvitak.

Nerazvrstana cesta je površina koja se koristi za promet po bilo kojoj osnovi i koja je pristupačna većem broju korisnika (seoski, poljski i šumski put, putovi na nasipima za obranu od poplava, prostori parkirališta, kao i prilazi do svih novoformiranih građevinskih parcela i sl.).

Prilikom parcelacije i formiranja novih naselja vlasnici koji vrše promet parcele/nekretnine moraju odvojiti dio zemljišta za pristupne ceste i isto prevesti u javno dobro, bez naknade.

U situacijama iz prethodnog stavka, općinska služba nadležna za prostorno uređenje će izdavati posebno Rješenje sa prijedlogom cijepanja, odnosno planom parcelacije, u kojem će decidno biti navedeno da je za ovakvu parcelaciju uvjet formiranje te ceste, na prednje opisan način.

Primjerak takvog Rješenja će se službeno dostaviti na znanje nadležnoj općinskoj službi za geodetske i imovinsko-pravne poslove, o čemu će isti voditi posebnu evidenciju.

Članak 7.

Ulica je dio ceste u naseljenom mjestu, s nogostupom i rubnjakom, pored koje se najmanje s jedne strane nalaze redovi kuća ili grupe zgrada.

Članak 8.

Lokalnim i nerazvrstanim cestama i ulicama na području općine Vitez upravlja Općinska služba za poduzetništvo i lokalni razvitak (u daljnjem tekstu upravitelj), na način da:

 1. Donosi srednjoročne i godišnje planove i programe izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i zaštite,
 2. Sprovodi utvrđenu politiku financiranja shodno aktima iz točke 1.,
 3. Stara se o osiguranju potrebnih sredstava za realizaciju planova i programa,
 4. Stara se o realizaciji mjera i aktivnosti na unapređenju sigurnosti prometa na nerazvrstanim cestama,
 5. Podnosi izvješća Općinskom vijeću o izvršenju planova i programa, kao i financijski plan,
 6. Organizira tehničko i financijsko provođenje plana i programa, te kontrolu istih,
 7. Organizira poslove projektiranja, izgradnje, rekonstrukcije i održavanja,
 8. Organizira i vodi evidenciju cesta i ulica u nadležnosti općine Vitez, sa svim prometnim i građevinskim karakteristikama, te financijskim pokazateljima za svaku cestu.
 9. Daje suglasnosti na izvođenju radova u pojasu cesta i ulica.
 10. Privremeno zabranjuje ili ograničava promet na cesti ili samo na pojedinim dijelovima, ovisno od stanja ceste, izvođenja radova i mogućnosti obavljanja prometa.
 11.  Izdaje suglasnost kojom će se propisati načini i uvjeti uređenja kanala u cestovnom pojasu,
 12. Izdaje dozvolu za izvanredni prijevoz,
 13. Izdaje suglasnosti za prekopavanje ili bušenje trupa ceste,
 14. Izdaje načelnu suglasnost za izmijenjeni režim prometa,
 15. Izdaje suglasnost za postavljanje natpisa/obavijesti pored javnih cesta,
 16. Izdaje suglasnost za postavljanje objekata u zaštitnom pojasu javne ceste.

Mjerodavni općinski organ dužan je sa posebnom pozornošću i točno sprovoditi obveze iz svih točki propisanih prethodnim stavkom, a naročito trošenje sredstava. Za svaku bitnu promjenu u točkama iz prethodnog stavka potrebita je suglasnost Općinskog vijeća.

Članak 9.

Pod izgradnjom cesta smatra se izgradnja cesta pretežno po novoj trasi.

Pod rekonstrukcijom cesta smatraju se radovi na dijelu postojeće ceste kojim se mijenja njena osnovna karakteristika sa ciljem povećanja kapaciteta ceste i razine usluga.

Sanacija (rehabilitacija) cesta podrazumijeva izvođenje radova na cesti kojima se poboljšava sigurnost učesnika u prometu i održavanje projektiranog stanja cesta.

Članak 10.

Izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih nerazvrstanih cesta vrši se na temelju odobrenja za gradnju od nadležnog organa, shodno odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji KSB.

Članak 11.

Kod izgradnje novih i rekonstrukcije postojećih ulica potrebno je predvidjeti obvezno nogostup minimalne širine 1,2 metar, u iznimnim situacijama ne ispod 0,8 metara.

Lokalne ceste i ulice moraju biti osposobljene da podnesu osovinsko opterećenje od najmanje 6 tona, dok nerazvrstane ceste moraju biti osposobljene da podnesu osovinsko opterećenje od najmanje 4 tone.

Pravna ili fizička osoba koja izvodi radove na javnoj cesti, prije početka radova, dužna je osigurati mjesto na kome se radovi izvode, kao i za vrijeme trajanja radova organizirati siguran promet na mjestu izvođenja radova.

Članak 12.

U slučaju rekonstrukcije cesta i vršenja radova investicijskog održavanja javnih cesta koji iziskuju premještanje postojećih instalacija u cestovnom pojasu, vlasnici instalacija na cesti dužni su, o svom trošku, izmjestiti te instalacije, odnosno prilagoditi ih nastalim promjenama, ako aktom o davanju suglasnosti za postavljanje tih instalacija ili ugovorom između vlasnika instalacija i onoga tko upravlja cestom nije drukčije uređeno.

Investitor radova na rekonstrukciji cesta i vršenja radova investicijskog održavanja javnih cesta dužan je najmanje tri mjeseca ranije obavijestiti vlasnika instalacija o početku radova na rekonstrukciji cesta i omogućiti im uvid u tehničku dokumentaciju, ali nije dužan pribavljati suglasnosti vlasnika instalacija koje su u cestovnom pojasu.

U slučaju da vlasnik instalacija u trupu ceste i u cestovnom pojasu ne izmjesti svoje instalacije iz stavka 1. ovog članka i ne prilagodi ih nastalim promjenama do početka radova na rekonstrukciji ceste, investitor radova će izvršit premještanje, odnosno prilagođavanja na teret vlasnika instalacija.  

Članak 13.

Održavanje cesta, u smislu ove Odluke, obuhvata izvođenje radova kojima se osigurava nesmetan i siguran promet i očuvanje projektiranog stanja ceste. Radovi na održavanju cesta mogu biti redovni i izvanredni.

Redovno održavanje može biti ljetno i zimsko.

Članak 14.

Radovi redovnog održavanja su:

 • popravka kolovoza, trupa ceste, potpornih i obložnih zidova,
 • uklanjanje odronjenog materijala i čišćenje kolovoza i objekata za odvodnju,
 • održavanje bankina, nasipa, usjeka i zasjeka,
 • održavanje objekata na cestama,
 • izgradnja i postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije, svjetlosno- sigurnosnih uređaja, zamjena, popravka i uklanjanje oštećene i nepotrebne prometne signalizacije i opreme ceste,
 • košenje trave i održavanje zelenih površina i zasada u cestovnom pojasu,
 • održavanje potrebne preglednosti cesta i oznaka u cestovnom pojasu,
 • čišćenje snijega i leda sa kolovoza i posipanje kolnika s ciljem sprečavanja poledice,
 • manji zahvati na obnavljanju, zamjeni i ojačanju dotrajalih kolovoza,
 • manji zahvati na ojačanju i zamjeni propusta, potpornih i obloženih zidova i zaštita čeličnih konstrukcija od korozije,
 • manji zahvati na ugrađivanju ivičnjaka i izradi pješačkih staza,
 • manji zahvati na saniranju klizišta i odrona,
 • vođenje podataka o javnim cestama,obavljanje i drugih poslova kojima se osigurava stalan,nesmetan i siguran saobraćaj na cestama.

Članak 15.

Radovi izvanrednog održavanja javnih cesta su opsežniji i isti obuhvaćaju:

 • obnavljanje, zamjenu i ojačanje dotrajalih kolovoza,
 • ojačanje i zamjenu propusta i mostova dužine do deset metara, obnovu potpornih i obložnih zidova i zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije,
 • ugrađivanje rubnjaka i izradu pješačkih staza,
 • saniranje klizišta i odrona.

Radovi izvanrednog održavanja su radovi koji se izvode u cestovnom pojasu, mogu se izvoditi samo na temelju tehničke dokumentacije.

Članak 16.

Poslovi održavanja javnih cesta u smislu ove Odluke su i:

 • planiranje održavanja i mjere zaštite javnih cesta i prometa na njima,
 • ustupanje radova redovnog i izvanrednog održavanja javnih cesta,
 • stručni nadzor i kontrola kvaliteta ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja javnih cesta,
 • osiguranje uklanjanja oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari i predmeta sa javne ceste,
 • ophodnja (obilaženje, izviđanje, patrola) cesta.

Članak 17.

Radovi na održavanju javnih cesta trebaju se izvoditi tako da se zbog njih ne obustavlja promet.

Članak 18.

Ukoliko se mora obustaviti promet na cesti, Općinska služba za poduzetništvo  i lokalni razvitak izdaje načelnu suglasnost, koja prethodi rješenju o obustavi prometa PU/PS Vitez.

Rješenjem PU Vitez će se detaljno odrediti period obustavljanja prometa, kao i alternativni pravac kretanja vozila.

Članak 19.

U slučaju prekida ili ugrožavanja prometa na javnoj cesti zbog nanosa, odrona ili klizanja terena, kao i u slučaju oštećenja kolovoza koja u većoj mjeri ugrožavaju sigurnost prometa, nadležna Služba za poduzetništvo i lokalni razvitak koja upravlja cestama, odmah po saznanju, mora poduzeti mjere na otklanjanju smetnji i uspostavljanju sigurnog prometa.

Članak 20.

U slučaju obustave prometa upravitelj ceste dužan je obavijestiti korisnike ceste putem sredstava javnog informiranja o obustavi prometa i to u roku od najmanje 48 sati prije početka obustave prometa.

Članak 21.

Upravitelj ceste izravno ne izvodi radove gradnje, rekonstrukcije i održavanja javnih cesta. Izvođenje radova gradnje, rekonstrukcije i održavanja javnih cesta upravitelj cesta ustupa pravnoj osobi po postupku i na način utvrđen Zakonom o javnim nabavama.

Na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Vitez može, shodno odredbama Zakona o komunalnim djelatnostima KSB, održavanje javnih cesta ustupiti javnom poduzeću registriranom za poslove održavanja.

Ustupanje iz prethodnog stavka ovog članka se vrši u vidu donošenja posebne odluke Općinskog vijeća, kojom se određuje/ovlašćuje određeno javno poduzeće, rok ovlaštenja, te način detaljnog reguliranja obveza i načina plaćanja.

Sastavni dio odluke iz prethodnog stavka ovoga članka je Program i Cjenik usluga.

Članak 22.

Izvođenje radova na izgradnji, rekonstrukciji i održavanju javnih cesta smije se ustupiti samo izvoditelju koji je registriran, specijaliziran i opremljen za te poslove i koji raspolaže osposobljenim kadrovima za izvođenje tih radova.

Osim navedenih uvjeta izvoditelj kome se mogu ustupiti poslovi redovnog održavanja cesta mora biti licenciran za tu vrstu poslova, u skladu sa važećim Pravilnikom o licenciranju.

Odredba iz stavka 2. ovog članka se ne odnosi na nerazvrstane ceste.

V ZAŠTITA CESTA

Članak 23.

Pod zaštitom cesta u smislu ove Odluke podrazumijeva se:

 • zaštita ceste od prekomjernog opterećenja,
 • sprečavanje rastinja koje svojim gabaritima ulaze u trup ceste ili cestovnog pojasa,
 • zaštita od oštećenja trupa ceste,
 • zaštita putnih, građevinskih objekata i opreme ceste,
 • zaštita prometne signalizacije,
 • zaštita od gradnje objekata u cestovnom pojasu cesta,
 • reguliranje postavljanja kablova, vodova i instalacija u trupu ceste u cestovnom i zaštitnom pojasu,
 • sprječavanje deponiranja materijala na cesti i uz cestu,
 • reguliranje postavljanja reklamnih znakova.

Članak 24.

Vozila sa gusjenicama, kao i druga vozila koja mogu oštetiti kolovoz mogu se kretati na lokalnim i nekategoriziranim cestama i ulicama u naselju sa asfaltnim i betonskim kolovozima, samo ako su opremljeni sa odgovarajućim zaštitnim oblogama na gusjenicama.

Članak 25.

Zabranjeno je nanošenje blata i drugih prljavih materija na lokalne i nekategorizirane ceste i ulice na području općine Vitez.

Članak 26.

Zabranjeno je poduzimati bilo kakve radove ili radnje na javnoj cesti i cestovnom pojasu, ako bi ti radovi ili radnje mogli oštetiti javnu cestu i povećati troškove njezinog održavanja, odnosno ometati i otežavati promet, a naročito je zabranjeno:

_ Ispuštati fekalije, fekalne vode i ostale vode iz objekata u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba na ulicu i cestu ili cestovni kanal,

_ Istresati u cestovne kanale materijal ili tekućine,

_ pranje tepiha i automobila na cesti,

_ po ulici ili cesti vući grede, balvane i druge predmete čime bi se mogla ošteti cesta,

_ prosipati po ulici ili cesti maziva ili druge masne tvari,

_ ostavljati na cesti i u cestovnom pojasu pokvarena, oštećena i napuštena vozila, te druge građevinske materijale/građevinski šut, otpadni materijal, betonske blokove i sl,

_ Iscrtavati i brisati horizontalne i vertikalne signalizacije te premještati, otuđivati i izmjenjivati vertikalnu signalizaciju i cestovnu opremu,

_ postavljati reklamne znakove uz ceste bez odobrenja nadležnog općinskog organa,

_ zatrpavati ili zatvarati kanale u cestovnom pojasu bez prethodno pribavljene suglasnosti od strane općinske Službe za poduzetništvo i lokalni razvitak.

Članak 27.

Postavljanje prometnih znakova može se izvršiti samo na temelju odobrenja izdanog od strane upravitelja javne ceste.

Prometna signalizacija postavlja se na javnoj cesti na temelju prometnog projekta.

Za ceste koje su izgrađene do dana stupanja na snagu ove Odluke, a nemaju prometni projekt, važeće je postojeće stanje prometne signalizacije i opreme, do izrade prometnog projekta.

Upravitelj ceste dužan je blagovremeno obavijestiti MUP o svim promjenama stanja na cestama koje bitno utječu na prohodnost cesta i sigurnost prometa, kao i o poduzetim mjerama za nesmetano odvijanje prometa.

Članak 28.

Za uporabu i korištenje javnih cesta propisuju se naknade za:

 • izvanredni prijevoz,
 • postavljanje natpisa u cestovnom i zaštitnom pojasu ceste,
 • korištenje cestovnog zemljišta i pojasa uz javnu cestu za polaganje po osnovu položenih infrastrukturnih instalacija.

Visina naknada iz prethodnog stavka će se utvrditi posebnom Odlukom koju priprema upravitelj, a usvaja Općinsko vijeće.

Članak 29.

Štetu koja je prouzrokovana na cestama i cestovnom pojasu od strane fizičkih i pravnih osoba zapisnikom će ustanoviti nadležni inspektor, koji će proslijediti stručnom Povjerenstvu za procjenu štete, formiranom od strane Općinskog načelnika.

Ukoliko počinitelj ne isplati na vrijeme procijenjenu vrijednost štete, naplata će biti ostvarena putem tužbe kod mjerodavnog suda.

Članak 30.

Izvanrednim prijevozom, u smislu ove odluke, smatra se prijevoz vozilima koja prekoračuju dopuštenu masu, osovinsko opterećenje ili dimenzije.

Učesnici u prometu mogu vršiti izvanredni prijevoz samo na temelju odobrenja izdanog od strane upravitelja ceste, kojim će se regulirati visina naknade za obavljanje izvanrednog prijevoza, te prava i obveze prijevoznika.

Članak 31.

Pravna osoba ili javno poduzeće, kojem je ustupljeno pravo održavanja javnih cesta, oslobođeni su plaćanja naknada za vanredne prijevoze, u slučajevima kada svojim vozilima, isključivo za potrebe održavanja cesta, vrše izvanredni prijevoz.

Članak 32.

Vozilo koje vrši izvanredni prijevoz bez odobrenja upravitelja ceste može isključiti iz prometa ovlašteni djelatnik PU Vitez.

Članak 33.

Reklamni panoi, reklamne zastave, zastave sa natpisom, rampe, stupići i druge fizičke prepreke kojima se reklamiraju poslovni objekti, proizvodi, usluge i slično (u daljnjem tekstu natpisi i uređaji), mogu se postavljati pored javnih cesta na preglednom dijelu ceste, sa desne strane kolovoza, u pravcu vožnje, na odstojanju od najmanje 3 m od vanjskog ruba kolovoza do lijevog vanjskog ruba ploče natpisa.

Natpisi i uređaji ne smiju zaklanjati prometni znak, odnosno umanjivati vidljivost prometnog znaka, niti svojim izgledom, bojom, oblikom i tekstom biti slični nekom prometnom znaku, glede sigurnosti prometa

Članak 34.

Natpisi i uređaji se postavljaju na slobodno stojećim nosačima. Visina donjeg ruba ploče natpisa iznosi najmanje 2 metra, računajući od površine kolovoza ili površine koja je najviša na danom potezu.

Materijali od kojeg su izgrađeni natpisi i uređaji ne smiju reflektirati svjetlost koja ometa učesnike u prometu.

Članak 35.

Odobrenje za postavljanje natpisa i uređaja u zaštitnom pojasu ceste izdaje upravitelj ceste.

Odobrenje iz prethodnog stavka se izdaje za cijelu kalendarsku godinu, bez obzira na vrijeme korištenja u tijeku godine.

Članak 36.

Širina zaštitnog pojasa mjeri se od vanjskog ruba cestovnog pojasa tako da je u pravilu širok sa obje strane:

 • za lokalne ceste 5 m,
 • za nerazvrstane ceste i ulice 3 m.

U zaštitnom cestovnom pojasu ne mogu se graditi objekti kao što su stambene, poslovne, pomoćne i slične zgrade, bunari, rezervoari, septičke jame i slično, osim u slučaju gusto izgrađenih područja na kojima je već uspostavljen ulični niz (građevinska linija u odnosu na ulicu).

U pojasu iz prethodnog stavka mogu se graditi:

 • objekti cestovne i prometne infrastrukture,
 • kao i objekti ostalih infrastrukturnih instalacija /elektroinstalacije, TT, CATV, kanalizacijske, vodovodne, plinske, toplinske instalacije i ostalo.

Članak 37.

Uvjete uređenja prostora i izgradnje objekata i instalacija na javnoj cesti i/ili u zaštitnom cestovnom pojasu utvrđuje upravitelj izdavanjem suglasnosti.

Suglasnost iz stavka 1. ovog članka pribavlja općinska služba nadležna za poslove prostornog uređenja, kao prethodno pitanje, u postupku izdavanja urbanističke suglasnosti za gradnju objekata i instalacija na javnoj cesti ili unutar cestovnog i zaštitnog pojasa.

Protiv upravnog akta iz stavka (1) ovog članka može se podnijeti žalba Drugostupanjskom stručnom Povjerenstvu, u roku 15 dana od dana prijema akta.

Suglasnost upravitelja iz ovog članka će služiti i kao dokaz o pravu gradnje, u postupku izdavanja odobrenja za gradnju objekata/instalacija na javnoj cesti, pred mjerodavnom općinskom službom za prostorno uređenje.

Uvjete za uređenje prostora za izgradnju priključaka i prilaza javnoj cesti, sa radijusima skretanja od minimalno 4 m, utvrđuje općinska služba nadležna za poslove prostornog uređenja, u postupku izdavanja urbanističke suglasnosti za izgradnju/ rekonstrukciju objekata.

Članak 38.

Ograde i zasadi pored puta podižu se tako da ne ometaju preglednost ceste i ne ugrožavaju sigurnost prometa.

Vlasnici ili korisnici parcela koje se graniče sa javnim cestama dužni su da uredno održavaju zaštitni pojas ceste, da sijeku rastinje, čiste odvodne kanale.

Živa ograda se sasijeca na visini od 90 cm. Visoka stabla i rastinje se moraju potkresati na visini od 7,0 metara.

Naročito se zabranjuje zatvaranje bodljikavom žicom ograda koje su orijentirane prema putnoj strani, napose u naseljenim područjima.

Članak 39.

Korištenje površina izvan cestovnog zemljišta i građevinskog zemljišta planiranog važećim planskim dokumentima, koje imaju status javnog dobra, a u naravi iste ne služe toj svrsi (kao što su utvaji – Hutweide, proširenja i sl.) vršit će se u skladu sa propisima koji reguliraju postupak dodjele zemljišta u svrhu oblikovanja građevne parcele.

 1. FINANCIRANJE CESTA

Članak 40.

Sredstva za izgradnju, upravljanje, održavanje i zaštitu cesta osiguravaju se putem:

 1. Proračuna općine i viših razina vlasti;
 2. Naknade za postavljanje vodova i instalacija na cestama;
 3. Naknade za prekopavanje ceste;
 4. Naknade za postavljanje reklama i natpisa na cestama;
 5. Naknada za izvanredni prijevoz;
 6. Ostalih prihoda ostvarenih posebnim propisom.

Članak 41.

Održavanje cesta vrši se u skladu sa raspoloživim financijskim sredstvima predviđenim Programom i godišnjim planom održavanja, zaštite, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih cesta i ulica u naselju koji godišnje donosi Općinsko vijeće.

Članak 42.

Nadzor nad izvršenjem odredbi ove Odluke i propisa koji se odnose na održavanje, zaštitu, izgradnju i rekonstrukciju cesta, vrši ovlašteni općinski inspektor za lokalne putove.

Počinitelj prekršaja je dužan u zadanom roku za izvršenje, obaviti sve radnje naložene rješenjem inspektora.

Ako počinitelj prekršaja u određenom roku ne izvrši rješenje doneseno u prvostupanjskom postupku, inspektor donosi zaključak o izvršenju rješenja prisilnim izvršenjem angažiranjem trećih osoba, odnosno drugog izvoditelja na trošak počinitelja sa predloženim načinom izvršenja.

Općinska služba za poduzetništvo i lokalni razvitak osigurat ce materijalna sredstva za prisilno izvršenje, s tim što će troškove potraživati od počinitelja izravno ili putem nadležnog organa ukoliko stranka odbije snositi troškove izvršenja.

Organi unutarnjih poslova dužni su organu nadležnom za provođenje izvršenja pružiti pomoć u provedbi izvršenja.

Članak 43.

Inspektor iz prethodnog članka ove Odluke vršeći inspekcijski nadzor javnih cesta osim prava i dužnosti koje imaju po posebnom zakonu imaju i sljedeća prava i dužnosti:

 1. pregledati:
 2. stanje cesta,
 3. radove na izgradnji, rekonstrukciji, sanaciji, održavanju i zaštiti javnih cesta,
 4. ispunjavanje uvjeta za obavljanje redovnih radova održavanja na javnoj cesti,
 5. radove koji se obavljaju na cesti u zaštitnom i cestovnom pojasu javnih cesta,
 6.  tehničku dokumentaciju u vezi sa radovima iz točke 2. i 3. ovog članka (dozvole, suglasnosti, projekti, standardi),
 7. obavljanje upravnih i stručno-tehničkih poslova na javnim cestama,
 8. planove, programe, ugovore i ostalu dokumentaciju koja se odnosi na održavanje i zaštitu javnih cesta,
 9. provođenje mjera za osiguranje javnih cesta i prometa na njima,
 10. provođenje propisanih uvjeta za obavljanje zahvata u cestovnom i zaštitnom pojasu cesta;
 11. vršeći inspekcijski nadzor inspektor ima pravo:
 12. pregledati prostore, objekte, uređaje, materijale i dokumentaciju izvoditelja na gradnji, rekonstrukciji i održavanju cesta,
 13. saslušati stranke i svjedoke primjenom pravila upravnog postupka,
 14. pregledati isprave kojima se može utvrditi identitet osoba koja učestvuju u prometu,
 15. uzeti uzorke materijala te obavljati druge postupke, u skladu sa namjenom inspekcijskog nadzora
 16. dobiti osobne podatke o pravnim i fizičkim osobama, podatke o vlasništvu vozila, podatke o vlasništvu zemljišta i objekata u zaštitnom pojasu ceste, kao i druge podatke potrebne za vođenje postupka u vezi sa kršenjem ove Odluke;
 17. narediti:
 18. obustavu radova koji se izvode na javnim cestama, u cestovnom ili zaštitnom pojasu ceste, suprotno odredbama ove Odluke, tehničkim propisima, standardima i normativima, te dati rok za otklanjanje nedostataka,
 19. otklanjanje nedostataka na javnim cestama koji ugrožavaju sigurnost prometa na njima,
 20. privremenu zabranu odvijanja prometa na javnim cestama ili njihovom dijelu, ako utvrdi da se na njima ne može sigurno odvijati promet, te narediti da se odmah poduzmu mjere za osiguranje i ponovnu uspostavu režima prometa,
 21. obustavu prometa cestovnim motornim vozilima koja zbog svojih tehničkih svojstava ili načina na koji prometu mogu nanijeti štetu javnoj cesti ili njenom dijelu i kada je njihov promet na cesti u suprotnosti sa zakonom i drugim propisima,
 22.  isključenje cestovnog motornog vozila iz prometa na javnoj cesti kada utvrdi da dimenzije i ukupna masa ili njegovo osovinsko opterećenje prelazi veličine propisane Zakonom, a prijevoznik nema odgovarajuću dozvolu za izvanredni prijevoz,
 23. privremenu zabranu prometa na novoizgrađenoj i rekonstruiranoj cesti, njenom dijelu ili objektu na njoj, ako utvrdi da, sa stajališta sigurnosti prometa, ne ispunjava tehničke uvjete,
 24. rušenje reklamnih znakova u cestovnom i zaštitnom pojasu postavljenih bez odobrenja ili suprotno uvjetima nadležnog federalnog i kantonalnog organa,
 25. zabranu uporabe priključnih putova koji su izgrađeni ili se grade suprotno odredbama Zakona,
 26. u nužnim slučajevima, kada bi bila ugrožena sigurnost prometa na javnoj cesti ili bi mogla nastati šteta na njoj, odrediti privremene mjere kako bi se otklonila opasnost ili spriječila šteta,
 27. da se u polju preglednosti otklone nedostaci i nepravilnosti prouzrokovane kršenjem propisanih mjera za osiguranje preglednosti javne ceste,
 28. da ovlašteni inspektori poduzmu i druge mjere u skladu sa ovom Odlukom, Zakonima i drugim propisima donesenim na temelju Zakona.
 29. U predmetima iz stavka 1. točka C) alineja 8. ovog članka, kada je zbog neposredne ugroženosti javne ceste ili sigurnosti prometa na njoj ugrožena sigurnost učesnika u prometu, inspektor može, po skraćenom postupku, bez saslušanja stranaka donijeti rješenje.

U slučaju iz prethodnog stavka žalba na rješenje ne odlaže izvršenje

U hitnim slučajevima inspektor može donijeti usmeno rješenje, sa rokom izvršenja odmah po izricanju.

 • Inspektori su dužni, bez odlaganja, podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, ako u vršenju inspekcije utvrde da je počinjen prekršaj odredaba iz ove Odluke.

Članak 44.

Pravne i fizičke osobe kod kojih se vrši inspekcijski nadzor dužni su omogućiti rad inspektorima, pružiti potrebitu pomoć i na njihovo traženje u određenom roku dostaviti podatke i dokumentaciju za vršenje inspekcijskog nadzora u smislu ove Odluke.

Članak 45.

U vršenju poslova inspekcijskog nadzora općinski inspektor ovlašten je da:

 1. Pregleda radove, plansku, investiciono-tehničku dokumentaciju i suglasnosti za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje cesta i po potrebi naredi mjere za otklanjanje nedostataka,
 2. Obustavi radove koji se izvode protivno tehničkim propisima, normativima i standardima, propisima i mjerama za zaštitu cesta ili tehničkoj dokumentaciji i utvrdi rok za otklanjanje nedostataka,
 3. Naredi otklanjanje nedostataka u određenom roku, na cestama koji ometaju normalnu prohodnost ili ugrožavaju sigurnost prometa, ili stabilnost objekata i konstrukcije cesta, ili zbog nepravilnog održavanja nekategoriziranih cesta,
 4. Obustavi radove koji mogu narušiti ili ugrožavaju stabilnost cesta i sigurnost ili normalnu prohodnost prometa na njima, te utvrdi rok za otklanjanje nedostataka,
 5. Naredi uklanjanje nedostataka koji na bilo koji način zauzimaju cestovni pojas što podrazumijeva i prokopavanje kanala gdje je to potrebno
 6. Privremeno zabrani promet na postojećoj nerazvrstanoj ili novoizgrađenoj cesti ili dijelu ceste ili objektu na njoj ako utvrdi da, sa gledišta sigurnosti prometa, ne ispunjava tehničke normative ili ocijeni da je ugrožena stabilnost puta,
 7. Naredi rušenje građevine ili njenih dijelova ako se gradi ili je izgrađena u cestovnom pojasu bez odobrenja ili suprotno odobrenju mjerodavnog organa,
 8. Zabrani građenje objekata u zaštitnom cestovnom pojasu, ako se gradi bez odobrenja ili suprotno odobrenju mjerodavnog organa,
 9. Zabrani upotrebu priključaka, parkirališta, stajališta, koji su izgrađeni suprotno odredbama odluke ili propisa iz ove oblasti,
 10. Naredi privremenu obustavu prometa na cesti, dijelu ceste ili cestovnim objektima, ako je cesta ili njeni dijelovi u takvom stanju da se ne može vršiti siguran promet, ili ako se ugrožavaju životi ili zdravlje ljudi ili učesnika u prometu,
 11. Naredi privremenu zabranu provođenja plana, odobrenja, zaključaka, ugovora, suglasnosti, odluka, naredbi i slično, (akata) vezanih za održavanje i zaštitu cesta, a koje su u suprotnosti sa odredbama ove Odluke.

O utvrđenim nalazima i poduzetim mjerama inspektor je dužan bez odlaganja obavijestiti nadležni općinski organ, javno poduzeće/ pravnu osobu zaduženu za održavanje cesta, a po potrebi policijsku upravu, učesnike u prometu putem javnog informiranja i druge zainteresirane subjekte.

Ukoliko investitor ili izvoditelj radova ne otklone nedostatke u danom roku, inspektor će otklanjanje nedostataka naložiti organizaciji koja održava ceste ili nadležnom organu o trošku onog koji nije otklonio nedostatke.

Članak 46.

Žalba protiv rješenja inspektora ne odlaže izvršenje rješenja u slučajevima kada se radi o neposrednoj opasnosti po život i zdravlje ljudi ili imovine, i sigurnost prometa, i mogućnost normalne prohodnosti.

 • KAZNENE ODREDBE

Članak 47.

Novčanom kaznom od 500,00-5.000,00 KM kaznit će se pravna osoba, a u iznosu od 200,00­-1.000,00 KM odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaje u sljedećim slučajevima:

 1. Ako prometuje na lokalnim i nekategoriziranim cestama i ulicama u naselju na asfaltnim i betonskim kolovozima vozilima bez pumpanih guma ili vozilima sa gusjenicama bez propisanih obloga (članak 24.),
 2. Ako u slučaju nanošenja blata i drugih prljavih materija na lokalne i nekategorizirane ceste, te ulice u naselju ne očiste te nanose (članak 25),
 3. Ako postupaju suprotno članku 26. ove Odluke,
 4. Ako vrše izvanredni prijevoz bez rješenja o dozvoli za izvanredni prijevoz (članak 30.),
 5. Ako postavlja natpise pored ceste suprotno o načinu postavljanja (članak 33,34.),
 6. Ako postavlja natpise pored ceste bez odobrenja nadležnog organa (članak 35.),
 7. Ako u putnom pojasu gradi objekte za koje nema suglasnost upravitelja iz članka 37. ove Odluke,
 8. Ako u zaštitnom pojasu lokalne i nekategorizirane ceste, kao i na površinama iz članka 39. ove Odluke, postavlja ograde i zasade, deponira građevinski materijal, parkira vozila i sl., suprotno odredbama ove Odluke,
 9. Ako ne postupi po nalogu iz rješenja inspektora (članak 42.).

Članak 48.

Novčanom kaznom u iznosu od 200,00-1.000,00 KM kaznit će se fizička osoba:

 1. Ako prometuje na lokalnim i nekategoriziranim cestama i ulicama u naselju na asfaltnim i betonskim kolovozima vozilima bez pumpanih guma ili vozilima sa gusjenicama bez propisanih obloga (članak 24.),
 2. Ako u slučaju nanošenja blata i drugih prljavih materija na lokalne i nekategorizirane ceste, te ulice u naselju ne očiste te nanose (članak 25),
 3. Ako postupaju suprotno članku 26. ove Odluke,
 4. Ako vrše izvanredni prijevoz bez rješenja o dozvoli za izvanredni prijevoz (članak 30.),
 5. Ako postavlja natpise pored ceste suprotno o načinu postavljanja (članak 33,34.),
 6. Ako postavlja natpise pored ceste bez odobrenja nadležnog organa (članak 35.),
 7. Ako u putnom pojasu gradi objekte za koje nema suglasnost upravitelja iz članka 37. ove Odluke,
 8. Ako u zaštitnom pojasu lokalne i nekategorizirane ceste, kao i na površinama iz članka 39. Ove Odluke, postavlja ograde i zasade, deponira građevinski materijal, parkira vozila i sl., suprotno odredbama ove Odluke,
 9. Ako ne postupi po nalogu iz rješenja inspektora (članak 42.).

Članak 49.

Obvezuje se Općinska služba za poduzetništvo i lokalni razvitak da u roku 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ove Odluke, nadležnom ministarstvu KSB/SBK dostavi prijedlog/popis ulica na području općine Vitez, kako bi Vlada KSB mogla donijeti Odluku o kategorizaciji lokalnih cesta i ulica na području Općine Vitez.

Članak 50.

Općinsko vijeće će u roku 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ove Odluke, donijeti Odluku o visinama naknada iz članaka 28., 30. i čl. 35. ove Odluke.

Članak 51.

Sredstva ostvarena temeljem primjene ove Odluke prihod su općine Vitez.

Članak 52.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku općine Vitez”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

prijedloga Odluke o lokalnim i nekategoriziranim cestama i ulicama na području općine Vitez

Člankom 13. stavak (4) Zakona o cestama Federacije BiH (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 12/10, 16/10 i 66/130 propisano je da upravljanje, građenje, rekonstrukciju, održavanje i zaštitu lokalnih cesta i gradskih ulica vrše nadležni općinski organi. Člankom 4. stavak (2) istog Zakona propisano je da se izgradnja, korištenje, održavanje, zaštita i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta, kao i poslovi nadzora nad tim cestama uređuju općinskim propisom, u skladu sa ovim Zakonom.

Obzirom da su navedenim zakonskim propisom taksativno navedene radnje/djelatnosti koje je potrebno regulirati u vidu vršenja mjerodavnosti nad javnim cestama, u konkretnom slučaju lokalnih, nerazvrstanih cesta i ulica, Odluka se sastoji iz devet dijelova: I – opće odredbe, II- upravljanje, III- izgradnja i rekonstrukcija, IV- održavanje, V- zaštita cesta, VI- financiranje cesta,VII -inspekcijski nadzor, VIII-kaznene odredbe i IX- prijelazne i završne odredbe.

U općim odredbama ove Odluke navodi se da je za razvrstavanje lokalnih cesta i ulica u gradovima mjerodavna vlada KSB/SBK. U mjerodavnosti općine Vitez je upravljanje istim. U ostalim dijelovima Odluke utvrđena su prava i obveze koja se odnose na samo upravljanje, izgradnju, zaštitu, financiranje, nadzor, ali i kaznene odredbe, u slučaju kršenja odredaba iste.

Obzirom da Općina Vitez nije dostavila popis ulica sa područja svoje općine, u prijelaznim i završnim odredbama utvrđena je obveza Općinskoj službi za poduzetništvo i lokalni razvitak da u roku 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ove Odluke, nadležnom ministarstvu KSB/SBK dostavi prijedlog/popis ulica na području općine Vitez, kako bi Vlada KSB/SBK mogla donijeti Odluku o kategorizaciji lokalnih cesta i ulica na području općine Vitez. Također je utvrđena obveza Općinskom vijeću da u roku 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ove Odluke, donese Odluku o visinama naknada iz članaka 28., 30. i čl. 35. ove Odluke.

Shodno navedenom, urađen je prijedlog Odluke u danom tekstu.