Izmjene i prijedlozi za trasu Brze ceste kroz Vitez

Općinski načelnik Viteza Vlado Alilović održao je radni sastanak na kojem su uz  pomenute predstavnike Direkcije i Projektantske kuće „IPSA“ iz Sarajeva nazočili i predstavnici nadležne općinske službe i Udruge poslodavaca općine Vitez.

Na sastanku se razgovaralo o dostavljenom prijedlogu trase Brze ceste kroz Vitez s posebnim akcentom na  Poslovni centar Vitez i trasi Magistralne ceste – prijedlog za koji je Federalna direkcija za magistralne ceste već dala načelnu suglasnost.

Zajedničkim pregledom predstavnika gospodarstvenika i predstavnika općine došlo se do zaključka da je trasa Brze ceste po idejnom rješenju prihvatljiva, uz određene izmjene, primjedbe i sugestije koje su poslane i na koje je direkcija dala svoju suglasnost.

Općina Vitez daje svoju suglasnost na trasu Brze ceste uz dogovorene izmjene i prijedloge koji su usuglašeni na sastanku, a to su:

1.    Suglasni smo da petlja na ulazu u Poslovnu zonu (Varijanta 2) ostane kako je planirana sa svim svojim pratećim sadržajima (naplatne kućice, kružni tok-ulazak u grad sa izgradnjom mosta preko rijeke Lašve), uz eventualna manja pomjeranja kod mikrolociranja trase.  

2.    Benzinska crpka „Buba Commerce“ Vitez koja se nalazi u blizini petlje (pravac Sarajevo-Vitez) će kod izrade Elaborata za eksproprijaciju svakako ući u pojas za koji je neophodno izvršiti njenu eksproprijaciju koja će naravno biti urađena sukladno zakonskoj regulativi koja je važeća u ovoj oblasti. Na ovom mjestu je predviđena izgradnja nadputnjaka za vozila i pješake čijom izgradnjom se povezuje lijeva i desna strana Poslovnog centra.

3.    Benzinska crpka „Eurotank“ će također ući u pojas za koji je neophodno izvršiti njenu eksproprijaciju koja će naravno biti urađena sukladno zakonskoj regulativi koja je važeća u ovoj oblasti ukoliko im se ne omogući dobivanje koncesije i priključak na Brzu cestu. Direkcija se obvezuje da će ukoliko budu imali mogućnosti pomoći kod koncesionara da ista dobije mogućnost priključka na Brzu cestu jer je to u svakom slučaju i za budućeg koncesionara bolje rješenje nego eksproprijacija. Na ovom lokalitetu će prema dogovoru biti izgrađen nadputnjak za pješake.

4.    Na lokaciji kod poduzeća „Fis“ zadržava se projektirano rješenje podputnjaka minimalne visine 2,80 m, s tim da će biti omogućen i prolaz za pješake.

5.    Kod objekta Franšizni centar bit će projektiran i izgrađen nadputnjak za pješake na prijelazu preko Brze ceste.

6.    Ukida se mogućnost silaza s Brze ceste iz pravca Travnika na desnu stranu kako je predviđeno Varijantom 2 i predlaže izgradnja polupetlje na Brzoj cesti s naplatnim kućicama i ostalim pratećim sadržajima na mjestu neposredno prije planiranog izlaza-prije izvorišta Kremenik s izlazom na plato pored farme. Bitno je napomenuti da petlja mora biti izgrađena izvan granica Ib zaštitne zone izvorišta Kremenik.

7.    Također će se izgraditi nadputnjak za vozila i pješake na prijelazu preko Brze ceste kod Farme.

8.    Radna cesta u PC-96 (desna strana od Sarajeva) išla bi dakle od benzinske crpke „Buba Commerce“ do objekta „Fis“ , pa desno i starim jardoljanskim putem do farme. Dakle, prometnice i s desne i s lijeve strane idu kontinuirano uz brzu cestu od petlje na ulazu poslovne zone do polupetlje na izlazu iz poslovne zone. Ovako pozicioniranje servisnih prometnica omogućava maksimalno povezivanje poslovne zone. Projektom će se predvidjeti servisne prometnice uz Brzu cestu koje će biti spojene i uvezane s mrežom postojećih lokalnih prometnica.

9.    Brza cesta će se kroz Poslovnu zonu suziti u dijelu razdijelnog pojasa – trake s 3 m na 1,50 m kako bi ostalo više prostora za servisne komunikacije s obje strane Poslovne zone. Naravno, potrebno je voditi računa da se ostavi dovoljno prostora za postavljanje odvodnje i instalacija.

10.    Na dijelovima Brze ceste gdje dolazi do denivelacije terena u odnosu na servisne prometnice izgradit će se potporni razdjelni AB zid, a sve u svrhu toga da bankine i zaštitni pojas zauzmu što manje prostora koji i onako nedostaje kroz Poslovnu zonu.

11.    Na dionici Brze ceste kroz Poslovnu zonu neće se projetktirati niti graditi bukobrani, kako bi se što manje lijeva i desna strana presijecale i odvajale. Isto tako osvjetliti sva križanja, nadputnjake i petlje, a po mogućnosti i cijelu dionicu Brze ceste kroz Poslovnu zonu.

12.    VRLO BITAN faktor predstavlja Plan i Dinamika izgradnje Brze ceste. Kao prvo sve prometnice (magistralna i srevisne), most prema gradu, regulacija rijeke Lašve i ostali prateći sadržaji biti će izgrađeni prije početka izgradnje Brze ceste. Izgradnja Brze ceste mora i treba biti u što kraćem roku koji treba biti ispoštovan, a sve u cilju alternativnog rješenja funkcioniranja poslovanja svih gospodarskih subjekata u Poslovnoj zoni (lijeva i desna strana). Ovi zahtjevi će biti ispoštovani kod izrade projektne dokumentacije, koja će tretirati postavljanje uvjeta za kontinuitet nesmetanog odvijanja prometa u tijeku izvođenja radova.

13.    S obzirom da je Javno poduzeće cesta F BiH dalo isključivo pismenu suglasnost prihvaća se trasa Magistralne ceste kako je predloženo Varijantom 2 Idejnog rješenja, uz rijeku Lašvu, s tim da bi svakako trebalo i bilo nužno uraditi regulaciju rijeke Lašve od dijela dokle je ona urađena do mosta kod Impregnacije (ulazak u grad blizu ulazne petlje od Sarajeva) i naravno izgraditi još jedan most preko rijeke Lašve koji bi omogućio ulazak na trenutačnu prometnicu kroz grad koja bi dalje dobila status magistralne ceste.