Informacija o problematici vodoopskrbe stanovnika općine Vitez

Zbog trenutno veoma loše hidrološke situacije koja nije zabilježena u zadnjih pedeset godina izdašnost svih izvorišta s kojih se vodom opskrbljuju stanovnici općine Vitez se znatno smanjila.

Prema podacima dobivenim od JKP “VITKOM” Vitez, trenutna izdašnost izvorišta Kruščica iznosi cca 300 litara u sekundi. Prema neslužbenim informacijama svaki dan se izdašnost izvorišta Kruščica smanjuje za jedan sekundni litar. Od raspoloživih količina, a na osnovu najnovije Vodoprivredne dozvole izdane od “Agencije za vodno područje rijeke Save” Sarajevo, Vitezu se isporučuje cca 80 litara u sekundi. Za normalnu minimalnu opskrbu potrošača koji su priključeni na sustav Kruščica potrebno je cca 95 litara u sekundi. U situacijama koje su bile prisutne skoro cijelog ljeta potrošnja vode se poveća za skoro 30 %. U nekim periodima mjeseca srpnja ove godine potrošnja vode s rezervoara Gradina iznosila je cca 130 litara u sekundi. Razlozi zbog kojih se potrošnja vode povećala u tim periodima su trošenje pitke vode za zalijevanje poljoprivrednih kultura, punjenje bazena za kupanje i druga nenamjenska potrošnja vode za piće. Na osnovu podataka preuzetih iz izvještaja o radu JKP “VITKOM” d.o.o. Vitez za 2011. godinu ukupni gubici vode iznose 56% od ukupno zahvaćenih količina vode. U ovaj postotak uračunata je krađa vode na nelegalnim priključcima. U situaciji kada je potrošnja vode veća od dotoka vode u rezervoar na Gradnina, JKP “VITKOM” d.o.o. Vitez je primoran zatvarati ventile na rezervoaru Gradina kako bi se tijekom noći akumurila dovoljna količina vode za podmirivanje potreba stanovnika Viteza za pitkom vodom u toku dana. Svim potrošačima koji se opskrbljuju vodom sa izvorišta Kruščica voda se isključuje u kasnim večernjim satima i isključenje traje do jutra. Također, problem u funkcioniranju JKP “VITKOM” d.o.o. Vitez je slaba naplata za izvršene usluge. Na osnovu podataka preuzeti iz izvještaja o radu JKP “VITKOM” d.o.o. Vitez postotak naplate vode za gradsko područje iznosi 85,27 %, a za seoska područja iznosi 54,77 %. Obzirom na činjenicu da se pitka voda nenamjenski više troši u seoskim područjima bitno bi bilo povećati naplatu i povećati kontrolu potrošnje vode u seoskim područjima.

Bitno je napomenuti da se od 1998. godine konstantno proširuje vodovodna mreža to jest povećava se broj korisnika vode sa sustava Kruščica, a količine zahvaćene vode ostaju iste. Svi navedeni razlozi uzrokuju ozbiljne probleme opskrbe vodom potrošača sa sustava Kruščica. Ukoliko se hidrološka situacija ne popravi, ukoliko ne padne kiša situacija s opskrbom pitkom vodom potrošača sa sustava Kruščica će se dodatno usložnjavati.

Vodoprivredna dozvola kojom se utvrđuju uvjeti korištenja i raspodjela zahvaćenih količina vode sa izvorišta Kruščica izdana je dana 29. lipnja 2012. godine nosiocu kocesije JP “Vodovod i kanalizacija” Zenica na period od pet godina. U Vodoprivrednoj dozvoli je navedeno da raspodjela zahvaćenih količina vode do donošenja odgovarajućeg Zaključka Vlade Federacije BiH, zahtijevanog po osnovu presude Vrhovnog suda Federacije BiH broj:
U -3031/03 od 28.11. 2008. godine, će se vršiti u količini 520 l/s vode, kod maksimane izdašnosti i to 400 l/s za Zenicu i 120 l/s za Vitez, odnosno kod smanjene izdašnosti za Zenicu 77% i za Vitez 23% od ukupno zahvaćene količine vode.

Na osnovu gore navedenog potrebno bi bilo insistirati i zahtijevati da Vlada Federacije BiH ispoštuje presudu Vrhovnog suda FBiH : U-3031/03 od 28.11. 2008. godine i donese zaključak kojim će se precizirati uvjeti i način korištenja vode sa izvorišta Kruščica.

U cilju poboljšavanja stanja vodoopskrbe stanovnika općine Vitez pitkom vodom potrebno je poduzeti hitne mjere i to:

1. Apelirati na potrošače da racionalno troše pitku vodu,
2. Povećati naplatu za potrošenu vodu te na taj način stvoriti pretpostavke za hitne intervencije JKP “VITKOM” d.o.o. Vitez u radi popravljanja situacije,
3. Pokušati dogovoriti s nosiocem koncesije JP “Vodovod i kanalizacije” Zenica da isporučuje veću količinu vode za potrebe Viteza,
4. Nabaviti i staviti u funkciju booster pumpe na izvorištu Kremenik i na taj način ubaciti u sustav Kruščice nedostajuću količinu vode.

Dugoročne mjere:

1. Raditi kontinurano na smanjenju gubitaka rekonstrukcijom dotrajale vodovodne mreže od AB cijevi,
2. Zajedničkim akcijama Općine Vitez i JKP “VITKOM” d.o.o. Vitez otkrivati nelegalne korisnike i sankcionirati iste,
3. Osigurati dodatne količine pitke vode na jedan od slijedećih načina:
– Tražiti promjenu vodoprivredne dozvole, odnosno omjera raspodjele vode pri smanjenoj izdašnosti izvorišta Kruščica,
– Osigurati dodatne količine vode za piće trajnim rješenjem povezivanja sustava Kremenik i Kruščica,
– Osigurati dodatne količine pitke vode iz nezahvaćenih izvora u rejonu Kruščičke planine.

Muhamed Rebihić

Predsjednik Povjerenstva za
vodoopskrbu Općine Vitez