Informacija o kontroli dotoka i potrošnje vode u rezervoaru Gradina

Načelnik općine Vitez izdao je naredbu kojom je zadužio Radni tim u sastavu Anto Badrov predstavnik JPK „VITKOM” -a, Tanja Pejović, komunalni inspektor i Muhamed Rebihić, pomoćnik načelnika, da u petak, 20. rujna 2013. godine u periodu od 23,30 do 5,00 sati kada se zatvaraju ventili na rezervoarima i kada se otvaraju ventili na rezervoarima izvrše posjetu rezervoarima i utvrde činjenično stanje s dotokom i nivoima vode u rezervoarima, načinom na koji se kontroliše dotok vode u rezervoare i drugim činjenicama bitnim za tehničke detalje koji se odnose na korištenje vode iz svih rezervoara koji su u sustavu vodoopskrbe izvorišta Kruščica.

Radni tim je postupio po naredbi i izvršio uvid dotoka vode u rezervoar Gradina i manipulaciju ventilima na rezervoaru Gradina.

Na osnovu uvida sačinjena je Službena zabilješka koju možete pogledati na kraju članka i video zapis o stanju dotoka, manipulaciji i komunikaciji radnika na rezervoaru Gradina s radnicima VIK-a Zenica koji kontrolirau količine vode prema postotcima iz vodoprivredne dozvole. Na osnovu uvida može se konstatirati da je zbog nepovoljne hidrološke situacije smanjen dotok vode s izvorišta Kruščica i da je također i dalje povećana potrošnja vode.

Službena zabilješka