Informacija Koordinacionog odbora sindikata osnovnog obrazovanja SBŽ

Koordinacioni odbor sindikata osnovnog obrazovanja Srednjobosanske županije uputio je informaciju sa sastanka održanog s resornim ministrom Jozom Jurinom.

Informaciju prenosimo u cijelosti.

“Dana 21.02.2012.godine, na poziv Ministra obrazovanja, nauke, kulture i športa KSB, održan je satanak sa predjsenicima Sindikata osnovnog obrazovanja KSB.
Satanak je bio na nivou Ministartva a ne na nivou Vlade, te nije imao karakter pregovora nego konsultacija.
Ministar je iznio stanovišta Vlade po zahtjevima Sindikata, ta istakao da Vlada ostaje kod ranijh prijedloga, dok su Sindikati takođe istali da ostaju kod ranijih zahtjeva.

Sindikati su iznijeli stav da se dosadašnja plaća obračunava po osnovici iz juna 2008.godine i iznosi 458,22 KM (60% prosječne plaće u Federaciji BIH), te da se ista nije usklađivala prema odredbama Kolektivnog ugovora i u ovom trenutku bi trebala biti oko 495,00 KM.

Visina do sada isplaćivanih plaća za nastavno osoblje (osnovica 459,22 KM):
• Nastavnik do 10 godina staža______771,49 KM
• Nastavnik od 10-20 godina staža___789,86 KM
• Nastavnik preko 20 godina staža___812,82 KM

Visina plaća koje bi trebale biti po  osnovici prema odredbi Kolektivnog ugovora (osnovica 495 KM)
• Nastavnik do 10 godina staža______831,60 KM
• Nastavnik od 10-20 godina staža___851,40 KM
• Nastavnik preko 20 godina staža___876,15 KM

Visina plaće prema prijedlogu Vlade
• Nastavnik do 10 godina staža_____800,00 KM
• Nastavnik od 10-20 godina staža__850,00 KM
• Nastavnik preko 20 godina staža__900,00 KM

Iz navedenih pokazatelja jasno se vidi da bi nastavnicima do 10 godina staža bile umanjene plaće za 31,60 KM, kao i nastavnicima od 10-20 godina staža za 1,40 KM, dok bi nastavnicima preko 20 godina staža plaće bile povećane za 23,80 KM.

Slična situacija je i sa ostalim našim članovima koji se nalaze u drugim radnim mjestima.

Ministar je iznio još jednu ideju za razmatranje kad su u pitanju platni razredi i pravilnik o napredovanju , te će istu Sindikati razmotriti te na pregovorima iznijeti stav.
Na uptit sindikata zašto je Vlada donijela jednostranu odluku o visini osnovice i jednostrane (neusaglašene) koeficijente za obračun plaće za siječanj 2012.godine, Ministar je iznio da je to akontativna plaća i  da će ista  biti usklađena kada se postigne dogovor sa Sindikatima.

Ministar je informirao Sindikate o činjenici da se Vlada obratila sudu za očitovanje o zakonitosti štrajka, te će o tome odlučiti sud.

Sindikati su iznijeli stajalište u legalnost, vjeruju u pravnu državu, te da su i sami podnosili tužbe protiv Vlade i škola, te isto kane učiniti i ovih dana. Podnošene tužbi je pravo svakog i neovsno sudstvo je temelj zdravog društva.

Već smo u prethodnim obraćanjima našim članovima nagovijestili da će biti izloženi raznim vrstama izravnih i neizravnih pritisaka, zastrašivanja, prijetnji, ucjena i sl. To će činiti svi oni koji su na izravnoj ili neizravnoj vezi sa interesima Vlade (načelnici pojedinih općina, općinska vijeća, političke partije, upravni odbori, pojedini ravnatelji, podobni roditelji, određena udruženja, pojedinci…) . Pozivamo sve članove Sindikata da zadrže pribranost, dostojanstvo i provode odluke i zaključke organa Sindikata, jer je to jedino za nas obavezujuće i zvanično.

Pregovori između Vlade i Sindikata osnovnog obrazovanja, prema riječima Ministra trebali bi se održati tokom ovog tjedna,a o sastanku ću vas obavijestiti.
Napomena:

Obzirom da je Ministarstvo uputilo školama obavijest o obavezi uposlenika da borave u školi određeno vrijeme, podsjećam Vas da Ministarstvo nema nadležnost nad zaposlenicima koji su u štrajku i ne može odrđivati nikakva pravila. Sindikat je donio Pravila o štajku, koja su za nas jedino obavezujuća. O zakonitosti i legalnosti štrajka odlučuje sud, a ne Ministarstvo ili Vlada”, stoji u informaciji Koordinacionog odbora sindikata osnovnog obrazovanja Srednjobosanske županije, koju potpisuju Muhamed Pajić i Goran Puletić.