Godišnja prijava poreza na dohodak u FBiH: Ko ima pravo i kako ostvariti povrat poreza

Rok za predaju godišnjih prijava poreza na dohodak u FBiH je 31. mart 2017. godine. Na osnovu godišnje prijave poreza na dohodak, imate mogućnost da tražite povrat određenog dijela poreza koji je obustavljen i plaćen u vaše ime od poslodavca, odnosno isplatioca dohotka tokom 2016. godine.

Povrat poreza se općenito može ostvariti za sljedeće stavke:

1. Kamatu plaćenu na stambeni kredit za kupovinu ili izgradnju stambenog objekta kojim se prvi put rješava stambeno pitanje za sebe i izdržavane članove;
2. Zdravstvene usluge ostvarene tokom 2016. godine za sebe i izdržavane članove, što uključuje sljedeće usluge:
– ljekarski pregledi,
– dijagnostičke i laboratorijske pretrage,
– dijagnostički i terapijski postupci,
– operativni zahvati (osim estetskih i kozmetičkih),
– bolnička zdravstvena zaštita i medicinska rehabilitacija,
– stomatološke usluge i protetički nadomjesci,
– lijekovi propisani na recept.

Izdržavanim članovima uže porodice smatraju se oni članovi uže porodice čiji vlastiti dohodak i drugi prihodi, koji se u smislu Zakona o porezu na dohodak ne smatraju dohotkom, ne prelaze iznos od 3.600 KM godišnje.

U nastavku navodimo dokumente koje je potrebno dostaviti uz uredno popunjenu godišnju prijavu poreza na dohodak (Obrazac GPD – 1051).

Napominjemo da je pregled sastavljen na osnovu Zakona o porezu na dohodak, Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak, Stavu Federalnog ministarstva finansija i praktičnih primjena i primjera koji su primijećeni tokom posljednjih godina.

Dokumenti potrebni za povrat poreza na dohodak po osnovu kamate na stambeni kredit

1. Ovjerena kopija ugovora o stambenom kreditu
2. Dokaz da je sredstvima odobrenog stambenog kredita riješeno ili počelo rješavanje stambenog pitanja (kupovina odgovarajuće stambene jedinice, odnosno zaključen ugovor o kupovini ili gradnji odgovarajuće stambene jedinice, kreditom kupljeno zemljište i materijal za gradnju stambene jedinice i sl.). Ovaj dokaz se obično ogleda u ispravku notarski obrađenog akta o kupoprodaji nekretnine.
3. Kućna lista (original ili ovjerena kopija).
4. Originalna potvrda banke ili ovjerena kopija iste o iznosu kamate plaćene po osnovu stambenog kredita (napominjemo da Porezna uprava FBiH redovno traži da takva potvrda sadrži broj ugovora o stambenom kreditu kako bi ova dva dokumenta mogla uvezati)
5. Potvrda Zemljišno-knjižnog ureda (odnosno nadležne općinske službe ili suda) da porezni obveznik i bračni drug nemaju drugih nekretnina (kopija ili ovjerena kopija).
6. Potpisana izjava koja se može pronaći na sljedećem linku u sklopu Stava FMF.

Dodatne napomene vezane za povrat poreza na dohodak po osnovu kamate (izvadak iz prethodno spomenutog stava):

U slučaju da u toku poreznog perioda za koji se podnosi godišnja prijava poreza na dohodak, porezni obveznik sredstva odobrenog kredita namijenjena za rješavanje svog stambenog pitanja nije namjenski utrošio, potrebno je uz godišnju prijavu poreza na dohodak dostaviti izvod računa banke kao dokaz da sredstva stambenog kredita do dana podnošenja godišnje prijave poreza na dohodak nisu utrošena u druge svrhe, uz obavezu da se dokaz o namjenskom utrošku tih sredstava naknadno dostavi Poreznoj upravi FBiH i to najkasnije do kraja tekuće godine.

Odgovarajućom stambenom jedinicom smatra se stambeni prostor veličine do 120 metara kvadratnih.

Dokumenti potrebni za povrat poreza po osnovu zdravstvenih usluga

1. Originalna dokumentacija ovlaštenih javnih zdravstvenih ustanova (bolnice, klinike, zavodi i dr.) koja glasi na ime poreznog obveznika ili izdržavanog člana njegove porodice koji se liječio
2. Potvrda o participaciji
3. Potvrda o plaćanju troškova
4. Kopija recepta za lijekove registrovane na području FBiH i račun apoteke kao dokaz da je lijek plaćen
5. Kod nabavke ortopedskih pomagala dokaz o stepenu invalidnosti, što uključuje i članove uže porodice koje porezni obveznik izdržava
6. Izjava da za navedene svrhe nije primljena donacija, odnosno da troškovi liječenja i/ili nabavke ortopedskih pomagala nisu nadoknađena iz sredstava donatora.

Dodatna napomena vezana za povrat poreza po osnovu zdravstvenih usluga:

Povrat se može ostvariti samo na osnovu stvarnih troškova plaćenih za zdravstvene usluge i nabavku ortopedskih pomagala i protetičkih nadomjestaka za vlastite potrebe ili za izdržavane članove uže porodice, ukoliko se radi o zdravstvenim uslugama iz okvira primarne, specijalističke i bolničke zdravstvene zaštite, koje se pružaju u svrhu liječenja, koje nisu plaćene iz osnovnog i/ili privatnog zdravstvenog osiguranja, ili od poslodavca, odnosno donatora (izjava).

Porezni obveznik ne može ostvariti povrat poreza na dohodak po osnovu troškova zdravstvenih usluga za estetske i kozmetičke zahvate, nabavku kozmetičkih sredstava koja nisu medicinski indicirana, odnosno primijenjena u svrhu prevencije ili liječenja bolesti, za troškove nabavke sanitetskog i potrošnog materijala, dijagnostičkih sredstava i lijekova i sredstava koja se mogu kupiti bez ljekarskog recepta.

Ukoliko ste uredno ispunili Obrazac GPD-1051 i podnijeli sve pripadajuće dokumente, nakon perioda od nekoliko sedmica do nekoliko mjeseci dobit ćete Rješenje o povratu poreza od nadležne Ispostave Porezne uprave FBiH. Međutim, nakon toga ćete morati sačekati i nalog nadležnog kantonalnog ministarstva finansija (o čemu ćete biti obaviješteni u periodu od nekoliko dana do nekoliko sedmica) kako biste novac mogli i preuzeti. Povrat iznosa poreza na dohodak uplaćuje se na transakcijski račun koji navedete u odgovarajućem polju Godišnje prijave poreza na dohodak, ili ćete biti obaviješteni o podacima banke gdje novac možete preuzeti.

U slučaju da imate dilema ili pitanja u praksi, kontaktirajte vašeg poreznog savjetnika. Napominjemo da Porezna uprava FBiH može tražiti dodatnu dokumentaciju u svrhu provjere ispravnosti i ispunjenosti uslova vašeg zahtjeva za povrat poreza na dohodak.

Emir Ibišević, Senior Manager i Haris Jašarević, Manager u Deloitte Advisory Services d.o.o. Sarajevo

Prethodni članakLijekove u 
BiH uzimaju 
i na temelju Googlea
Sljedeći članakMijenjajte jastuk svake dvije godine