BiH podaci: Bankomati drže 70% transakcija, POS uređaji 27% dok je internet na mršavih 3%

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) objavila je redovan godišnji izvještaj o kartičnom poslovanju u BiH, u 2022. godini. Na kraju 2022. godine, ukupan broj aktivnih kartica je iznosio 2.333.131 i veći je za 114.202 u odnosu na 2021. godinu. Kartice je svojim klijentima izdavala 21 banka u Bosni i Hercegovini. U 2022. godini, ukupna vrijednost transakcija, realiziranih karticama u zemlji i inozemstvu, iznosila je 14.103.186.627 KM, te je zabilježila rast od 17,95%  odnosu na godinu ranije. Vrijednost kartičnih transakcija bilježi kontinuirano rast iz godine u godinu.   Ukupan broj kartičnih transakcija je bio 143.812.765 i uočava se trend rasta.

Shodno podacima, evidentan je rast prometa karticama na internetu. Postotak realiziranog prometa karticama na internetu u zemlji je iznosio 29%, a u inozemstvu 71%. Zabilježen je i rast kartičnih transakcija na ATM, POS i internetu. Od ukupne vrijednosti kartičnih transakcija na ATM aparatima je realizirano 70%, putem POS uređaja 27%, dok je putem interneta realizirano 3%. Realizirana vrijednost karticama izdanih od strane bh. banaka u inozemstvu veća je za 33% u odnosu na godinu ranije, od čega se veći udio odnosi na kupovinu robe i usluga na POS uređajima (81,56%), a svega 18,44% na podizanje gotovine na ATM i POS uređajima.       U odnosu na 2021. godinu, povećana je i realizirana vrijednost inozemnih kartica u bh. bankama i trgovinama za 46,64%. U strukturi transakcija, podizanje gotovine na ATM i POS uređajima sudjeluje sa 62,68%, dok je udio kupovine robe i usluga na  POS uređajima 37,32%. Nastavljen je razvoj kartične infrastrukture, te je na kraju godine bilo instaliranih 1.653 ATM uređaja i 32.633 POS uređaja. Od ukupnog broja instaliranih POS uređaja, 32.047 je instalirano u trgovinama i 586 na šalterima banaka. Kompletan izvještaj ”Kartičarstvo u BiH u 2021. godini dostupan je na web-stranici CBBiH, link : https://cbbh.ba/data/dokumenti/pdf/Karti%C4%8Darstvo_2022_Godi%C5%A1nji_izvje%C5%A1taj_bs.pdf